Język angielski - klasy IV – VII

    Kontrakt z uczniami

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia  możliwości

    intelektualne ucznia.

2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji tzn. posiadać zeszyt, podręcznik i ćwiczenia.

3. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: testy, kartkówki, zadania domowe, odpowiedzi  ustne,  

    projekty,  przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcji, praca w grupach, praca samodzielna, udział w konkursach.

4. Za zadania domowe typu: przepisanie słówek, dokończenie zadania, uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń można

    otrzymać „plusa” (pięć „plusów” to ocena bardzo dobra). Za brak zadania jest „minus” (trzy „minusy” to ocena

    niedostateczna). Trudniejsze zadania domowe podlegają ocenie według skali od 1 do 6. Przy czym ocena  

    niedostateczna jest wtedy, gdy uczeń  nie odrobił zadania.

5. Kartkówki ze słówek z trzech i więcej lekcji są zapowiadane, lista słówek jest w podręczniku. Kartkówki obejmujące

    materiał tylko z jednej lub dwóch ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane.  Kartkówki ze słówek będą odbywały

    się raz w tygodniu.

6. Testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórką, na powtórkę uczeń ma obowiązek

    przyjść przygotowany.

7. Uczeń może poprawić ocenę z testu, kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy - ocenę poprawianą

    wpisuje się obok oceny z pracy.

8. Testy są do wglądu rodziców (opiekunów) u nauczyciela w czasie konsultacji lub wywiadówki.

9. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji (nieodrobienie pracy  domowej,

     nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej) – fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku, pod warunkiem, że zgłosi to na

     początku lekcji, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie nie zwalania z

     pisania kartkówki lub sprawdzianu.

10. Zeszyt ćwiczeń powinien być uzupełniany na bieżąco, po każdej lekcji.

11. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki spowodowane nieobecnością.

12. Pod koniec roku szkolnego uczniowie klas IV - VII przystąpią do testu sprawdzającego poziom opanowania

      przerobionego  materiału.

13. Najważniejsze oceny to oceny z prac pisemnych ( testów i kartkówek ), oraz odpowiedzi ustnych.

      Pozostałe oceny są ocenami wspomagającymi.