KLASY IV - VII  KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Na ocenę celującą uczeń:

 

- bezbłędnie posługuje się poznanymi strukturami gramatycznymi ;

- swobodnie posługuje się podstawowym i zróżnicowanym (poznanym) słownictwem;

- stosuje bardzo szeroki zasób słów odpowiedni do zadania i samodzielnie wzbogaca

słownictwo korzystając z różnorodnych źródeł, np. słownik, czasopisma i książki

anglojęzyczne;

- bezbłędnie reaguje na polecenia nauczyciela i rozumie ogólny sens usłyszanych tekstów;

- potrafi usłyszeć kluczowe informacje i zapisać je;

- wypowiada się spójnie i bez wahań;

- bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach i nie ma problemów z przekazaniem swoich myśli;

- pisze spójne teksty zawierające wszystkie istotne punkty;

- stosuje poprawnie zasady pisowni i interpunkcji;

- nie ma żadnych problemów z poprawnym szykiem zdania oraz doborem odpowiednich słów;

- potrafi zrozumieć ogólny sens nowego tekstu na podstawie kontekstu i wyszukać wszystkie

istotne informacje w autentycznym tekście, np. zawiadomieniu, rozkładzie, formularzu;

- bardzo płynnie czyta krótsze i dłuższe teksty, zwracając uwagę na poprawną wymowę

i intonację.

- bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

- uczestniczy w realizowanych przez szkołę zadaniach mających na celu rozwijanie współpracy  

   międzynarodowej;

- pracuje systematycznie.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 

- używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym

i abstrakcyjnym;

- zna i poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne;

- potrafi zrozumieć wszystkie polecenia nauczyciela i ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;

- rozumie kluczowe informacje i zapisuje je;

- potrafi mówić spójnie bez wahań, posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele

błędów;

- potrafi napisać zadanie zawierające pełne, proste struktury i słownictwo, zawierając w nim

wszystkie istotne punkty;

- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji - potrafi odszukać wymagane informacje

w krótkich autentycznych tekstach, np. zawiadomieniach, rozkładach jazdy, ogłoszeniach;

- płynnie i zrozumiale czyta krótkie oraz długie teksty, zwracając uwagę na poprawną

wymowę i intonację;

- sprawnie korzysta ze słownika w celu zrozumienia nowego tekstu.

- pracuje systematycznie.

 

  

 

Na ocenę dobrą uczeń:

 

- potrafi poprawnie operować większością struktur gramatycznych;

- buduje zdania w większości przypadków spójne;

- stosuje dość szeroki zasób słownictwa odpowiedni do zadania;

- rozumie większość poleceń nauczyciela;

- zazwyczaj rozumie ogólny sens słuchanych tekstów i rozmów;

- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i zapisać je;

- rozróżnia większość dźwięków, potrafi przekazać wiadomość;

- mówi spójnie, chociaż z lekkim wahaniem;

- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

- w zadaniu pisemnym zawiera raczej wszystkie istotne punkty;

- stosuje prawidłowy szyk zdania;

- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji;

- zazwyczaj rozumie ogólny sens czytanego tekstu na podstawie kontekstu;

- raczej płynnie czyta większość różnorodnych tekstów, chociaż może popełnić błędy

  w wymowie i intonacji;

- umie odszukać w słowniku znaczenia nieznanych sobie wyrazów;

- potrafi wyszukać większość kluczowych informacji z przeczytanych tekstów;

-stara się pracować systematycznie.

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

 

- poprawnie używa ograniczonego zasobu słownictwa;

- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi;

- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy;

- zazwyczaj rozumie podstawowe polecenia nauczyciela;

- rozumie ogólny sens usłyszanych prostych tekstów;

- czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;

- mówi z wyraźnym wahaniem;

- posługuje się częściowo poprawnym językiem;

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;

- czasem pisze zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo;

- w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty;

- pisze teksty, które są raczej niespójne;

- używa niekiedy prawidłowej pisowni i interpunkcji;

- raczej rozumie większość różnorodnych tekstów: listów, pocztówek czy dialogów na

codzienne tematy;

- ma problemy z płynnym przeczytaniem dłuższych tekstów, popełnia zauważalne błędy

w wymowie.

  

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 

- mówi mało zrozumiale;

- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;

- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania, a zdania buduje

niespójne;

- czasami poprawnie buduje zdania w poznanych czasach;

- potrafi zrozumieć niektóre polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy;

- od czasu do czasu rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów;

- ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury

i słownictwo;

- ma kłopoty z prawidłowym szykiem zdania oraz interpunkcją;

- stara się zrozumieć ogólny sens części czytanych tekstów dotyczących życia codziennego;

- ma problemy z poprawnym i zrozumiałym przeczytaniem krótszych tekstów;

- nie pracuje systematycznie.

 

Na ocenę niedostateczną uczeń:

 

- popełnia dużo błędów leksykalnych, gramatycznych, fonetycznych, co uniemożliwia poprawną komunikację;

- nie rozumie poleceń nauczyciela i prostych, krótkich tekstów;

- ma duże problemy ze zrozumieniem czytanych tekstów, nawet z pomocą słownika;

- ma problemy z napisaniem krótkich tekstów na podstawie szablonu;

- rozpoznaje bardzo mało dźwięków;

- nie potrafi zapisać informacji ze słuchu;

- nie pracuje systematycznie;

- nie poprawia ocen niedostatecznych;

- często zdarza mu się nie odrobić zadania domowego.

 

 

 

          SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  OCENIANIA

Szczegółowe kryteria oceniania klasa IV.
Adobe Acrobat Document 161.2 KB
Szczegółowe kryteria oceniania klasa V.p
Adobe Acrobat Document 324.3 KB
Szczegółowe kryteria oceniania klasa VI.
Adobe Acrobat Document 162.4 KB
Szczegółowe kryteria oceniania klasa VII
Adobe Acrobat Document 164.7 KB